DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2019 TIL 31.12.2019
Indtægter:
Tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen 130.522,20
Medlemskontingenter 2.500,00
Indtægter i alt 133.022,20
Driftsudgifter:
Husleje og leje af maskiner 48.000,00
Koda og Gramex 23.367,89
Vibe 7.116,25
Sendeudgifter 12.500,00
Forsikringer 8.381,89
Gebyrer - Bank 990,00
Kontorartikler 1.097,85
Internet 2.228,13
Små anskaffelser 6.889,00
Kontingent 937,50
Juridisk assistance 14.000,00 125.508,51
Årets overskud 7.513,69
som overføres til foreningens egenkapital
Status pr. 31. december 2019
Aktiver:
Sparekassen Vendsyssel 9070-1628663366 7.513,69
Aktiver i alt 7.513,69
Passiver: 0,00
Passiver ialt 0,00
Egenkapital pr 31. december 2019
Saldo - primo 0,00
+ årets henlæggelse 7.513,69
udgør egenkapital pr 31. december 2019 7.513,69