Vedtægter

Vedtægter for lytterforeningen Radio Tønder

§1
Foreningens navn er Radio Tønder. Dens hjemsted er Tønder kommune. Foreningen er stiftet April 2018

§2
Stk. 1 Foreningens formål er at drive en ikke-kommerciel og uafhængig lokalradio i den sydvestlige del af Sønderjylland. Lokalradioen skal bringe stof af almen karakter, som har interesse for egnens borgere, i henhold til lov om lokalradio virksomhed.

Stk. 2 Lokalradioen skal 1 time ugentligt sende en egen produktion, som udelukkende er ren tale.
Her er der tale om borgerinddragelse, debatter, op til valg vil der være politiske debatter, radioen vil deltage i byrådsmøder på rådhuset i Tønder, reportager fra lokallivet i kommunen samt fra bylivet i Tønder by, radioen bringer nyt om kulturarven. Desuden vil der være nyheder.

§3
Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle personer, som har interesse for lokalradioens virke.
Ligeledes kan optages andre foreninger, virksomheder. Alle medlemmer skal vedkende sig nærværende vedtægter.
Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem der udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4
Stk. 1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales første gang for personlige medlemmer, husstand, foreninger og virksomheder ved indmeldelsen, og derefter hvert år.

§5
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, dette annonceres i egnens ugeaviser, samt meddeles i Radio Tønder med mindst 10 dages varsel.
Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til Radio Tønder, Vestergade 74, 6270 Tønder, disse skal være radioen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal ( over halvdelen af de afgivende gyldige stemmer – Blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget.

§6
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formands beretning.
3. Aflæggelse af kasserens beretning.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

§7
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, den vælges for 2 år, med 2 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år.
Stk. la 2 revisorer og 1 revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, pantsætning og optagelse af lån eller forpligtende samarbejde af den samlede bestyrelse.
Stk. 3 Vedtagelse i bestyrelsen, kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.
Stk. 4 Der føres protokol over vedtagene beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste bestyrelsesmøde.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§9
Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelse.
Stk. 3 Forenings medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.
Stk. 2 Regnskabsmæssig og bilags mæssig revision foretages af to af generalforsamlingens valgte revisorer.

§11
Stk. 1 Beslutningen om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling.
Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.
Stk.2 I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue er effektueret.

Vedtaget som vedtægter på generalforsamlingen den 10-04-2018.