Vedtægter

Vedtægter for lytterforeningen Radio Tønder

§1
Foreningens navn er Radio Tønder. Dens hjemsted er Tønder kommune. Foreningen er stiftet April 2018

§2
Stk. 1Foreningens formål er at drive en ikke-kommerciel og uafhængig lokalradio i den sydvestlige del af Sønderjylland. Lokalradioen skal bringe stof af almen karakter, som har interesse for egnens borgere, i henhold til lov om lokalradio virksomhed.

Stk. 2 Lokalradioen skal 1 time ugentligt sende en egen produktion, som udelukkende er ren tale.
Her er der tale om borgerinddragelse, debatter, op til valg vil der være politiske debatter, radioen vil deltage i byrådsmøder på rådhuset i Tønder, reportager fra lokallivet i kommunen samt fra bylivet i Tønder by, radioen bringer nyt om kulturarven. Desuden vil der være nyheder.

§3
Stk. 1Som medlemmer kan optages alle personer, som har interesse for lokalradioens virke.
Ligeledes kan optages andre foreninger, virksomheder. Alle medlemmer skal vedkende sig nærværende vedtægter.
Stk. 2Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem der udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4
Stk. 1Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales første gang for personlige medlemmer, husstand, foreninger og virksomheder ved indmeldelsen, og derefter hvert år.

§5
Stk. 1Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, dette annonceres i egnens ugeaviser, samt meddeles i Radio Tønder med mindst 10 dages varsel.
Stk. 2Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til Radio Tønder, Vestergade 74, 6270 Tønder, disse skal være radioen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal ( over halvdelen af de afgivende gyldige stemmer – Blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget.

§6
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formands beretning.
3. Aflæggelse af kasserens beretning.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

§7
Stk. 1Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Stk. 2Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8
Stk. 1Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, den vælges for 2 år, med 3 medlemmer i lige år, her er formand, kasserer og 1. suppleant på valg, og 3 medlemmer i ulige år, her er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.
Stk. 1a 1 revisor og 1 revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, pantsætning og optagelse af lån eller forpligtende samarbejde af den samlede bestyrelse.
Stk. 3 Vedtagelse i bestyrelsen, kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.
Stk. 4 Der føres protokol over vedtagene beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste bestyrelsesmøde.
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§9
Stk. 1Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelse.
Stk. 3 Forenings medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10
Stk. 1Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.
Stk. 2Regnskabsmæssig og bilags mæssig revision foretages af to af generalforsamlingens valgte revisorer.

§11
Stk. 1Beslutningen om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling.
Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.
Stk.2I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue er effektueret.

Vedtaget som vedtægter på generalforsamlingen den 10-04-2018.