DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2020 TIL 31.12.2020
Indtægter:
Tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen 131.956,78
Medlemskontingenter 1.300,00
Indtægter i alt 133.256,78
Driftsudgifter:
Husleje 36.000,00
Varme og el 14.800,00
Leje af matriel 12.000,00
Koda og Gramex 41.617,05
Antenne 12.000,00
Forsikringer 5.519,64
Gebyrer – Bank 830,00
Personaleudgifter 3.955,13
Telefon og internet 7.915,13
Slot- og Kulturstyrelsen retur 5.014,20
Annonce 1.140,23
140.791,38 140.791,38
Årets underskud -7.534,60
som overføres til foreningens egenkapital
Status pr. 31. december 2020
Aktiver:
Sparekassen Vendsyssel 9070-1628663366
Indestående pr. 1/1 2020 7.513,69
Indestående pr. 31/12 2020 -20,91
Årets drift -7.534,60
Egenkapital pr 31. december 2020
Saldo – primo 7.513,69
+ årets underskud -7.534,60
udgør egenkapital pr 31. december 2020 -20,91